Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
meno:
heslo: